Still Blaming President Obama? Time To #VoteDemocrat